मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले "प्रदेश सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७"। सुझावको लागि ईमेल - ppiu.p2@plgsp.gov.np