प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पठाइएको सम्बन्धमा