बहुउद्देश्यीय सभाहल मर्मत सम्भारका लागि विद्युतीय माध्यमबाट बोलपत्र आव्हानको सूचना