शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
मधेश प्रदेश सरकारको वित्तीय सुशासन जोखिम मुल्यांकन कार्यविधि २०७९ (प्रमाणीकरणका आधार सहित) ०७९/०८० मधेश प्रदेशको वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७९_प्रमाणिकरणका आधारहरु.pdf 10/31/2023 - 16:02
मधेश प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७९ ०७९/०८० pradesh sarkar karyabivajan niyamawali 02.pdf 03/28/2023 - 12:13
मधेश प्रदेश सरकारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७९ ०७९/०८० मधेश प्रदेशको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दिग्दर्शन २०७९_Final.pdf 03/12/2023 - 07:41
मधेश प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७९ ०७९/०८० मधेश प्रदेश सरकार( कार्यविभाजन) नियमावली, २०७९.pdf 02/08/2023 - 13:54
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७७ ०७७/०७८ प्रदेश-आर्थिक-कार्यविधि-ऐन-२०७६.pdf 07/24/2022 - 12:22
प्रदेश जनलोकपाल ऐन २०७७ ०७७/०७८ प्रदेश-जनलोकपाल-ऐन-२०७७.pdf 07/24/2022 - 12:20
प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७७ ०७७/०७८ प्रदेश-निजामती-सेवा-ऐन-२०७७.pdf 07/24/2022 - 12:19
प्रदेश आर्थिक ऐन २०७८ ०७८/०७९ प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७८.pdf 07/16/2021 - 09:33
प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्त्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ ०७६/०७७ प्रदेश लोकसेवाआयोगको गठन, काम, कर्त्तव्य र अधिकार ऐन, २०७६.pdf 02/11/2020 - 12:29
प्रदेश नम्बर २ को प्रशासकीय कार्यविधि( नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ ०७६/०७७ प्रदेश नम्बर २ को प्रशासकीय कार्यविधि( नियमित गर्ने) ऐन, २०७५.pdf 02/09/2020 - 12:21