शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
प्रदेश नं. २ का स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ ०७६/०७७ प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धमा बनेको ऐन, २०७५.pdf 02/09/2020 - 11:51
मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्त्तव्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ ०७६/०७७ मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्त्तव्य र अधिकार तथा सेवाका ऐन, २०७५.pdf 02/09/2020 - 11:14
प्रदेश नं. २ को नीति आयोगको गठन तथा कार्य सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ ०७६/०७७ प्रदेश नीति आयोगको गठन तथा कार्य सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf 02/09/2020 - 11:07
प्रदेश २ को आर्थिक वर्ष २०७५।०७६को सेवा र कार्यहरुको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ ०७६/०७७ प्रदेश २ को आर्थिक वर्ष २०७५।०७६को प्रदेश सञ्चित कोष र विनियोजन ऐन, २०७५.pdf 02/09/2020 - 10:52
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ ०७६/०७७ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf 02/09/2020 - 10:43
प्रदेश सरकार(कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ ०७६/०७७ प्रदेश सरकार(कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४.pdf 02/07/2020 - 18:01
प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ ०७६/०७७ प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf 02/07/2020 - 17:26
प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७५ ०७६/०७७ प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७५.pdf 02/07/2020 - 16:54
प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन, २०७५ ०७६/०७७ प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf 02/07/2020 - 11:01
प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक, २०७५ ०७६/०७७ प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि विद्येयक, २०७५.pdf 02/07/2020 - 10:36