स्तर वृद्धिका लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना