बढुवा समितिको मिति २०८०।०५।२९ गतेको निर्णयानुसार प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ को दफा ३७ को उपदफा २ (ग) बमोजिम जेष्ठता कायम हुने गरी सेवा इन्जिनियरिङ्ग, समूह सिभिल, उपसमूह ईरिगेशन अधिकृत नवौ तह (प्राविधिक) पदमा बढुवा सिफारिश सम्बन्धी सूचना

बढुवा समितिको मिति २०८०।०५।२९ गतेको निर्णयानुसार प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ को दफा ३७ को उपदफा २ (ग) बमोजिम जेष्ठता कायम हुने गरी सेवा इन्जिनियरिङ्ग, समूह सिभिल, उपसमूह ईरिगेशन अधिकृत नवौ तह (प्राविधिक) पदमा बढुवा सिफारिश सम्बन्धी सूचना

बढुवा समितिको मिति २०८० भाद्र ०५ गतेको निर्णयानुसार बढुवा सूचना नं. ८०/०७७/७८ प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, अधिकृत सातौं तहको विज्ञापित पदमा बढुवाका लागि सिफारिस सम्बन्धी सूचना

बढुवा समितिको मिति २०८० भाद्र ०५ गतेको निर्णयानुसार बढुवा सूचना नं. ८०/०७७/७८ प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, अधिकृत सातौं तहको विज्ञापित पदमा बढुवाका लागि सिफारिस सम्बन्धी सूचना

आ.व. २०७९/८० को सम्पत्ति विवरण बुझाउने र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई अनलाइन सफ्टवेयर मार्फत जानकारी दिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना (निजामती, स्थायी शिक्षक, नेपाल सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी वल, नेपाल वाहेकका पदाधिकारी/कर्मचारीहरु)