मधेश प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सम्वत् २०८० साल भाद्र महिनाको बैठकको निर्णय