वैयाक्तिक सूचना प्रणाली (PIS) ३ दिन (२०८० फागुन २१,२२ र २३) कार्य नहुने सम्बन्धी सुचना

मिति २०८० फागुन २१, २२ र २३ गते हुने ३ (तीन) दिने प्रादेशिक वैयाक्तिक सूचना प्रणाली (PIS) सम्बन्धी क्षमता विकास तालिममा प्रदेश निजामती किताबखानाका सबै कर्मचारीहरु सहभागी हुने भएकोले उक्त ३ (तीन) दिन PIS सम्बन्धी कुनै कार्य नहुने व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध  छ ।

Attachment Size
PIS Notice.PDF 17.04 KB