Principal Secretary and Kitabkhana Deputy DG exchanging MOU

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ वमोजिम यस प्रदेश र प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहमा समायोजन भएका विभिन्न सेवा, समूह, श्रेणी र तहका कर्मचारीहरु तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगद्वारा सिफारिश भई नियुक्त भएका कर्मचारीहरु समेतको एकिकृत विवरण अद्यावधिक गर्नुका साथै अभिलेख व्यवस्थापन राख्ने उद्देश्य अनुरुप २०८० असार २८ गते यस प्रदेशका नि.प्रमुख सचिव श्री किशोर कुमार चौधरी एवं राष्ट्रिय किताबखाना, हरिहरभवनका उप-महानिर्देशक श्री शुशिला अर्याल  बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भई प्रदेश निजामती किताबखाना संचालनमा आएको हो । सोही अनुरुप यस प्रदेश निजामती किताबखानाले प्रदेश/स्थानीय तहका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधी, निजी सचिवालयका कर्मचारीका साथै करार कर्मचारीहरुको सम्पत्ति विवरण समेत अद्यावधिक राख्ने कार्य सम्पादन गरी आएको हो ।

     प्रदेश किताबखाना इकाईको कार्य विवरणः-

  1. प्रदेश निजामती कर्मचारीहरुको विवरण (सिटरोल) दर्ता र अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने ।
  2. सम्पूर्ण प्रदेश निजामती कर्मचारीहरुको शुरु नियुक्ति देखि अवकास सम्मको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्ने ।
  3. सेवावाट अवकास प्राप्त प्रदेश निजामती कर्मचारीहरुको अभिलेख राख्ने ।
  4. प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायहरुलाई नीति निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी सम्वन्धी सूचना तथा तथ्यांक उपलव्ध गराउने ।
  5. प्रदेश निजामती कर्मचारी सूचना केन्द्रको रुपमा कार्य गर्ने ।
  6. सम्पत्ति विवरण संकलन तथा अभिलेखिकरण गर्ने 

किताबखाना सम्बन्धी महत्वपूर्ण लिङ्कहरु