फोटो नाम पद फोन नं इमेल
निरज श्रीवास्तव शाखा अधिकृत 9847544511 shrivastawaneeraj11@gmail.com
रामशिष राम अशिष राय कम्प्युटर अधिकृत 9842831129 ramasishray@gmail.com
प्रेम कुमार मण्डल कम्प्यूटर अपरेटर 9844995372 premmandal2057@gmail.com

किताबखाना सम्बन्धी महत्वपूर्ण लिङ्कहरु