रा.प.विशिष्ठ श्रेणीको प्रमुख सचिव रहने यस मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको लागि रा.प.प्रथम श्रेणीका ३ जना सचिवको समेत व्यवस्था गरी बैठक तथा प्रशासन महाशाखा, शासकिय सुधार तथा समन्वय महाशाखा र कानून तथा संवैधानिक मामिला महाशाखाको व्यवस्था गरेको छ । यी महाशाखा अन्तर्गत विभिन्न शाखाहरु रहेका छन् ।