प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम(सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली(पहिलो संशोधन), २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको नियमावली