प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सम्बत् २०७६ साल चैंत १६ गते आइतवार बैठकको निर्णयहरु ।