प्रदेश नं. २ बाट वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन भएका कर्मचारीहरु