प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक २०७६ पौष २६ र २७ गतेको प्रतिवेदन ।