आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना- मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियान