सेवाकालीन प्रशिक्षणका लागि प्रशिक्षार्थीहरु मनोनयन गरी पठाउने सम्बन्धमा ।