छात्रवृतिमा अध्ययनका लागि मनोनयन गरी पठाउने सम्बन्धमा