कार्यालय सामाग्री खरीदका लागि विद्युतिय माध्यमबाट बोलपत्र आव्हानको सूचना