नवप्रवर्तन साझेदारी कोषको अवधारणापत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा म्याद थप गरिएको बारे