६० बुँदे सकारात्मक सुझाबहरु ताहाँ मन्त्रालय वा मातहत निकायहरुबाट ७(सात)दिन भित्र Pdf Format मा Soft Copy पठाउने सूचना