प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह, अधिकृत छैठौं तहको सहायक शाखा अधिकृत पद तथा विविध सेवाको कम्प्युटर अधिकृत पदमा स्तरवृद्धि भएको उम्मेदवारहरुको विवरण