प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह, अधिकृत आठौं तहको बरिष्ठ शाखा अधिकृत पदमा स्तरवृद्धि भएको उम्मेदवारहरुको विवरण