छात्रवृतीमा अध्ययनका लागि मनोनयन गरी पठाउने सम्बन्धमा