कन्सल्टेन्ट आयुर्वेद विज्ञ, अधिकृत नवौं (प्रविधिक) तहको जेष्ठता र कार्यसम्पादनद्धारा बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावलीको सूचना