आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समुह र प्रशासन सेवा, सा. प्र. समुहको अधिकृतस्तर आठौं तहमा स्तरबृद्धि भएका कर्मचारीहरुको विवरण

आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समुह र प्रशासन सेवा, सा. प्र. समुहको अधिकृतस्तर आठौं तहमा स्तरबृद्धि भएका कर्मचारीहरुको विवरण