प्रशासन सेवा, सा. प्र. समुहको अधिकृतस्तर छैठौं तहमा स्तरबृद्धि भएका कर्मचारीहरुको विवरण