शिर्षक प्रकाशित मिति दस्तावेज
मधेश प्रदेश सरकारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७९ Sun, 03/12/2023 - 07:41
मधेश प्रदेश सरकारको वित्तीय सुशासन जोखिम मुल्यांकन कार्यविधि २०७९ (प्रमाणीकरणका आधार सहित) Tue, 10/31/2023 - 16:02
प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र ( स्थापना तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७८ Mon, 01/03/2022 - 13:12
मधेश प्रदेश तथा राजधानी जनकपुरधामको सूचना Fri, 01/21/2022 - 16:50
मधेश प्रदेशमा २०७९ सालमा दिइने थप सार्वजनिक विदा र मनाइने उत्सव सम्बन्धी सूचना Sun, 04/17/2022 - 17:10
प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय ऐन, २०७९ Wed, 06/15/2022 - 20:47
प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०७९ Mon, 06/20/2022 - 21:04
प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७७ Sun, 07/24/2022 - 12:19
प्रदेश जनलोकपाल ऐन २०७७ Sun, 07/24/2022 - 12:20
प्रदेश आर्थिक ऐन २०७८ Fri, 07/16/2021 - 09:33
प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम(सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली(दोश्रो संशोधन), २०७६ Tue, 02/04/2020 - 14:51
प्रदेश स्तरीय निकायका निजामती कर्मचारीहरुको आन्तरिक पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७६ Sun, 02/09/2020 - 09:21
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७५ Thu, 02/06/2020 - 18:11
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ Sun, 02/09/2020 - 10:43
प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र कार्यविधि(पहिलो संशोधन), २०७५ Thu, 02/06/2020 - 18:37
प्रदेश २ को आर्थिक वर्ष २०७५।०७६को सेवा र कार्यहरुको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ Sun, 02/09/2020 - 10:52
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ Thu, 02/06/2020 - 18:47
प्रदेश नं. २ को नीति आयोगको गठन तथा कार्य सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ Sun, 02/09/2020 - 11:07
प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन ऐन, २०७५ Fri, 02/07/2020 - 10:11
मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्त्तव्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ Sun, 02/09/2020 - 11:14
प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक, २०७५ Fri, 02/07/2020 - 10:36
प्रदेश नं. २ का स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ Sun, 02/09/2020 - 11:51
प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन, २०७५ Fri, 02/07/2020 - 11:01
प्रदेश नम्बर २ को प्रशासकीय कार्यविधि( नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ Sun, 02/09/2020 - 12:21
मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कोष स्थापना संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ Fri, 02/07/2020 - 15:59
प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्त्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ Tue, 02/11/2020 - 12:29
प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७५ Fri, 02/07/2020 - 16:54
मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियान कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७६ Tue, 02/11/2020 - 12:47
प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ Fri, 02/07/2020 - 17:26
प्रदेश सरकार(कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ Fri, 02/07/2020 - 18:01