बढुवा समितिको मिति २०८० भाद्र ०५ गतेको निर्णयानुसार बढुवा सूचना नं. ८०/०७७/७८ प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, अधिकृत सातौं तहको विज्ञापित पदमा बढुवाका लागि सिफारिस सम्बन्धी सूचना

बढुवा समितिको मिति २०८० भाद्र ०५ गतेको निर्णयानुसार बढुवा सूचना नं. ८०/०७७/७८ प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, अधिकृत सातौं तहको विज्ञापित पदमा बढुवाका लागि सिफारिस सम्बन्धी सूचना