बढुवा समितिको मिति २०८०।०५।२९ गतेको निर्णयानुसार प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ को दफा ३७ को उपदफा २ (ग) बमोजिम जेष्ठता कायम हुने गरी सेवा इन्जिनियरिङ्ग, समूह सिभिल, उपसमूह ईरिगेशन अधिकृत नवौ तह (प्राविधिक) पदमा बढुवा सिफारिश सम्बन्धी सूचना

बढुवा समितिको मिति २०८०।०५।२९ गतेको निर्णयानुसार प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ को दफा ३७ को उपदफा २ (ग) बमोजिम जेष्ठता कायम हुने गरी सेवा इन्जिनियरिङ्ग, समूह सिभिल, उपसमूह ईरिगेशन अधिकृत नवौ तह (प्राविधिक) पदमा बढुवा सिफारिश सम्बन्धी सूचना