प्रदेश निजामती कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण फाराम (सिटरोल) भर्दा संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरु