शिर्षक दस्तावेज
बहुउद्देश्यीय सभाहल मर्मत सम्भारका लागि विद्युतीय माध्यमबाट बोलपत्र आव्हानको सूचना सूचना-Meeting Hall Maintenence_for Website.PDF
नवप्रवर्तन साझेदारी कोषको अवधारणापत्र आव्हानको सूचना notice of PLGSP_000315.pdf
नवप्रवर्तन साझेदारी कोषको अवधारणापत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा म्याद थप गरिएको बारे To add time for concept paper.pdf
नव-प्रवर्तन साझेदारी कोष (IPF) को पूर्ण प्रस्ताव आह्वानको सूचना
Catalogue विधिबाट 4W गाडी खरिद सम्बन्धी सूचना
कार्यालय सामाग्री खरीदका लागि विद्युतिय माध्यमबाट बोलपत्र आव्हानको सूचना Notice E-bidding_Procurement of Office Goods and Materials.pdf
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.PDF
Invitation for Bids Invitation for Bids01212019.pdf